Mulan's Corner
 
  Home
  Meine Eltern - in memoriam
  Mulan
  => Ballade von Mulan (Chinesisch)
  => Ballade von Mulan - Übersetzung
  => Ballade von Mulan – Transkription
  Gedichtetes - Poems
  Poesie, Weisheiten und Sprüche des Orients
  türkische Namen in arabischer Schrift
  Japanische Weisheiten
  Japanische Poesie
  Japanische Kalligrafie
  Chinesische Weisheiten
  Chinesische Poesie
  Chinesische Kalligrafien
  Ägyptologisches
  Schriften und Alphabete früher und heute
  Deutsche Kurrentschrift
  Sütterlin & Co. - Interessengruppe bei der Schweriner Seniorenakademie
  Stenografie
  LATEIN - Ecke
  Gästebuch
  Kontakt
  Links
  Link-Zwischenlager
Ballade von Mulan – Transkription
Ballade von Mulan – Transkription (Pinyin)

Mùláncí

Jījī fù jījī, mùlán dāng hù zhì.
Bú wén jīzhù shēng, wéi wén nǚ tàn xī.
wèn nǚ hé suǒ sī? Wèn nǚ hé suǒ yì?
nǚ yì wú suǒ sī, nǚ yì wú suǒ yì.
zuó yè jiàn jūn tiē, kè hán dà diǎn bīng,
Jūn shū shí èr juàn, juàn juǎn yǒu yé míng.
Ā yé wú dà ér, mùlán wú zhǎng xiōng,
yuàn wéi shì ān mǎ, cóng cǐ tì yé zhēng.


dōng shì mǎi jùn mǎ, xī shì mǎi ān jiān,
Nán shì mǎi pèi tóu, běi shì mǎi cháng biān


Zhāo cí yé niáng qù, mù sù huáng hé biān.
Bú wén yé niáng huàn nǚ shēng, dàn wén huáng hé liú shuǐ míng jiàn jiàn.
Dàn cí huáng hé qù, mù zhì hēi shān tóu.
Bú wén yé niáng huàn nǚ shēng, dàn wén yān shān hú jì shēng jiū jiū.

wàn lǐ fù róng jī, guān shān dù ruò fēi.
Shuò qì chuán jīn tuò, hán guāng zhào tiě yī.
jiāng jūn bǎi zhàn sǐ, zhuàng shì shí nián guī.

guī lái jiàn tiān zǐ, tiān zǐ zuò míng táng.
Cè xūn shí èr zhuǎn, shǎng cì bǎi qiān qiáng.
kè hán wèn suǒ yù, " mùlán bú yòng shàng shū láng,
yuàn jiè míng tuó qiān lǐ zú, sòng ér hái gù xiāng."

Yé niáng wén nǚ lái, chū guō xiāng fú jiāng.
Ā zǐ wén mèi lái, dāng hù lǐ hóng zhuāng.
Xiǎo dì wén zǐ lái, mó dāo huò huò xiàng zhū yáng.
Kāi wǒ dōng gé mén, zuò wǒ xī gé chuáng.
Tuō wǒ zhàn shí páo, zhù wǒ jiù shí shang.
Dāng chuāng lǐ yún bìn, duì jìng tiē huā huáng.
Chū mén kàn huǒ bàn, huǒ bàn jiē jīng huáng.
Tóng háng shí èr nián, bú zhī mùlán shì nǚ láng.

" Xióng tù jiǎo pū shuò, cí tù yǎn mí lí;
Liǎng tù bàng dì zǒu, ān néng biàn wǒ shì xióng cí!"


Transkriptionen siehe auch hier bzw. hier
 
   
Heute waren schon 20 Besucher (167 Hits) hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden